Katakana

0
6275

काताकाना शब्दहरु |

A I U E O
ア- आ イ- ई ウ- उエ- ए オ- ओ
カ- का キ- िकク- कु ケ- केコ- को
サ- सा シ- सी スー सु セ- से ソ- सो
タ- ता チ- चीツ- चु テ- ते ト- तो
ナ- ना ニ- िनヌ- नु ネ- नेノ- नो
ハ- हा ヒ- हीフ- फुヘ- हेホ- हो
マ- मा ミ- मी ム- मुメ- मेモ- मो
ヤ- या ユ- यु ヨ- यो
ラ- रा リ- रीル- रुレ- रेロ- रो
ワ- वा ン- अः ヲ- वो

डाकुआन  र ह्यान्डाकुआन

濁音 (dakuon) and 半濁音 (handakuon)

काताकानाको माथिल्लो दाहिने कुनामा डबल डट्स (′′) र वृत्त (°) थपेर गठन गरिन्छ।

Dakuon 【濁音】(डाकुआन)

G


ga


gi


gu


ge


go

Z


za


ji


zu


ze


zo

L


da


ji


zu


de


do

B


ba


bi


bu


be


bo

P


pa


pi


pu


pe


po

拗音 (youon) (युन)

अतिरिक्त जापानी काताकानाको अर्को समूह (youon) युन भनिन्छ, ya, yu वा yo (, or ) को सानो संस्करण काताकानाको सब्द को अन्त्यमा जोडेमा
(youon)
युन गठन हुन्छ।

 तल काताकाना चार्ट हेर्नुहोस्।

K

キャ
kya

キュ
kyu

キョ
kyo

S

シャ
sha

シュ
shu

ショ
sho

T

チャ
cha

チュ
chu

チョ
cho

N

ニャ
nya

ニュ
nyu

ニョ
nyo

H

ヒャ
hya

ヒュ
hyu

ヒョ
hyo

M

ミャ
mya

ミュ
myu

ミョ
myo

R

リャ
rya

リュ
ryu

リョ
ryo

 तल (डाकुटेन) र (ह्यान्डाकुटेन) को साथ 拗音 (Youon) को अतिरिक्त काताकाना चार्ट देखाउँदछ।

G

ギャ
gya

ギュ
gyu

ギョ
gyo

Z

ジャ
ja

ジュ
ju

ジョ
jo

B

ビャ
bya

ビュ
byu

ビョ
byo

P

ピャ
pya

ピュ
pyu

ピョ
pyo

काताकाना, पहिले देखि नै उल्लेखरूपमा प्रयोग हुदै आएको लिपि हो , यो लिपि अन्य भाषा बाट आयात गरिएको शब्दहरु को प्रतिनिधित्व गर्न प्रयोग गरिन्छ। हामी हिरागाना सिकेका सबैले काताकाना सिक्न सजिलो छ किनभने हिरागाना र काताकाना को ध्वनि एउटै हुन्छ तर काताकाना र हिरागाना मा हरेक अक्षयर को लिखित बनावट भने अलग तरिका हुन्छ ।

सोझो लाइनहरु र अपेक्षाकृत केही स्ट्रोक को कारण, काताकाना मा धेरै वर्णहरु हुन्छ । विशेष, 「シ」, 「ツ」 「ソ」, र 「ン」। तपाईं स्ट्रोक क्रम र दिशामा ध्यान दिनुपर्छ। उद्धरण को लागि काताकाना को 「ヘ」 र हिरागाना को「へ」 वस्तुतः एउटै देखिन्छ तर तिनीहरू वास्तवमा, धेरैनै फरक तरिकाले लेखिएका शब्दहरु हुन्न ।

विदेशी भाषा, विशेष गरी अंग्रेजी भाषा भाट हरेक बर्ष थुप्रै शब्दहरु काताकाना मार्फत जापानी भाषामा राखिने गरिन्छ । त्यहाँ अपेक्षाकृत केही भिन्न ध्वनिहरु हुन्छ तर जापानी ध्वनिमा मात्र पाँच स्वर ध्विनिहरु हुन्छ जसले गर्दा फलस्वरूप, यी शब्दहरू सामान्यतया आफ्नो मूल उच्चारण बाट भिन्न सुनिन्छ |

उदाहरणका लागि अङ्ग्रेजीमा BUS को उच्चारण बस हुन्छ भने तेही शब्द जापानी भाषा मा バス अर्थात बासु उच्चारण गरिन्छ तसर्थ कताकाना का शब्दहरू सामान्यतया आफ्नो मूल उच्चारण बाट भिन्न सुनिन्छ ।

SHARE