Hiragana

5
12913

जापानी भाषामा तीन लिपिहरू छन् – हिरागाना , काताकाना र कांजी।
हीरागाना र काताकाना ध्वनि लिपिहरू हुन् जसमा प्रत्येक अक्षर एक ध्वनिको लागि प्रयोग गरिन्छ, जबकि कांजी तस्विर लिपि हो जहाँ प्रत्येक अक्षरले अर्थ व्यक्त गर्न प्रयोग हुन्।

हिरागाना सब्द हरु |

A I U E O
あ- आ い- ई う- उえ- ए お- ओ
か- का き- कि く- कु け- केこ- को
さ- सा し- सी す- सु せ- से そ- सो
た- ता ち- चीつ- चु て- ते と- तो
な- ना に- नि ぬ- नु ね- नेの- नो
は- हा ひ- हीふ- फुへ- हेほ- हो
ま- मा み- मी む- मुめ- मेも- मो
や- या ゆ- यु よ- यो
ら- रा り- रीる- रुれ- रेろ- रो
わ- वा ん- अः を- वो

माथि तालिकामा दिएको व्यञ्जनवर्ण र स्वर आवाज द्वारा वर्गीकृत सम्पूर्ण हिरागाना पाठ्यक्रम प्रतिनिधित्व गर्दछ। 「ん」 अ : एक मात्र अपवाद व्यञ्जनवर्ण ध्वनि हो ।

डाकुआन  र ह्यान्डाकुआन

濁音 (dakuon) and 半濁音 (handakuon)

हीरागानामा माथिल्लो दाहिने कुनामा डबल डट्स (′′) र वृत्त (°) थपेर गठन गरिन्छ।

Dakuon 【濁音】(डाकुआन)

G
ga

gi

gu

ge

go
Z
za

ji

zu

ze

zo
D
da

ji

zu

de

do
B
ba

bi

bu

be

bo
P
pa

pi

pu

pe

po

拗音 (youon) (युन)

अतिरिक्त जापानी हिरागानाको अर्को समूह (youon) युन भनिन्छ, ya, yu वा yo (ゃ, ゅ or ょ) को सानो संस्करण हिरागाना सब्द को अन्त्यमा जोडेमा (youon) युन गठन हुन्छ।

 तल हिरागाना चार्ट हेर्नुहोस्।

K きゃ
kya
きゅ
kyu
きょ
kyo
S しゃ
sha
しゅ
shu
しょ
sho
T ちゃ
cha
ちゅ
chu
ちょ
cho
N にゃ
nya
にゅ
nyu
にょ
nyo
H ひゃ
hya
ひゅ
hyu
ひょ
hyo
M みゃ
mya
みゅ
myu
みょ
myo
R りゃ
rya
りゅ
ryu
りょ
ryo

तल 拗 音 (डाकुटेन) र 半 濁 点 (ह्यान्डाकुटेन) को साथ 拗音 (Youon) को अतिरिक्त हिरागाना चार्ट देखाउँदछ।

G ぎゃ
gya
ぎゅ
gyu
ぎょ
gyo
Z じゃ
ja
じゅ
ju
じょ
jo
B びゃ
bya
びゅ
byu
びょ
byo
P ぴゃ
pya
ぴゅ
pyu
ぴょ
pyo

माथि दिइएको चार्ट कसरी काम गर्छ बुझ्न को लागि हामी सबै स्वर को अधिकांश स्तम्भ, हेरेर सुरु गरौं।

あ आ
い ई
う यू
え ई
お ओ

あう -भेट्नु
いえ – घर
おい – हे
うえ – माथि
いう – भंन्नु

यहाँ पढ्न अभ्यास लागि केही नमूना शब्द हेरेर सुरु गरौं।।
उदाहरण: あい – प्रेम (“ai” का रूपमा पढ्न सकिन्छ )

か का
き कि
く कू
け के
こ को

पाँच स्वर ध्विनिहरु प्रत्येक संग “K” व्यञ्जनवर्ण ध्वनि प्रतिनिधित्व गर्दछ।

きん – सुन (“मा -n” रूपमा पढ्न)
おんな – स्त्री; केटी (“मा -na” रूपमा पढ्न)
おんがく – संगीत (“मा-GA-कू” रूपमा पढ्न)

「ん」 स्वर ध्वनि अरु अक्षयर संग मात्र चरित्र मा आउँछ । तल उदाहरण मा देखाए जस्तै यो एक “N”「ん」” ध्वनि भन्छन्।

SHARE