Katakana Words Chapter 1

2
3986

Few katakana words that are used in daily life page 1

दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने केही काताकाना शब्दहरु पेज १

SHARE