Katakana words Chapter 4

0
88358

Few katakana words that are used in daily life page 4

दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने केही काताकाना शब्दहरु पेज ४

SHARE