Katakana words Chapter 2

0
2042

Few katakana words that are used in daily life page 2

दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने केही काताकाना शब्दहरु पेज २

SHARE