Katakana words Chapter 5

0
1625

Few katakana words that are used in daily life page 5

दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने केही काताकाना शब्दहरु पेज ५

SHARE