Katakana words Chapter 3

0
1925

Few katakana words that are used in daily life page 3

दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने केही काताकाना शब्दहरु पेज ३

SHARE