Katakana words Chapter 6

0
1422

Few katakana words that are used in daily life page 6

दैनिक जीवनमा प्रयोगमा आउने केही काताकाना शब्दहरु पेज ६

SHARE