संज्ञा र विशेषण

0
2149

संज्ञा र विशेषण
अबको अध्यायमा, हामी एक सरल आत्म-परिचय बनाउन हिरागाना, काताकाना र कांजी प्रयोग गर्ने छौ। यो प्रक्रिया मा, हामी 「です」 प्रयोग गर्ने छौ। यस अध्यायमा, हामी कसरी संज्ञा र विशेषण प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा सिक्नेछौ ।
बोल्ने तरिका
उदाहरणको लागि अंग्रेजी मा, “to be ” भन्ने क्रियापद छ जहाँ केही छ भन्ने कुरा को
वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ|जापानी मा एक पूरा वाक्य बनाउन एक क्रिया न त कुनै विषय प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। उदाहरणका लागि साथीहरूबीच अनौपचारिक कुराकानी लिनुहोस्
ए: 元 気?
ए: ठीक छ
बी: 元 気।
बी: (म)ठीक छु
बोल्ने शिष्ट तरिका
के फरक छ त माथिल्लो वाक्यमा |

संज्ञा र विशेषण को लागि, विनम्र फर्म लागि आवश्यक छ, वाक्य अन्त गर्न 「です」थप्नु पर्छ । र「です」को पछाडि 「か」जोडेर विनम्र फर्म मा प्रश्नहरू सोध्न सक्छौ । 「か」 त एक प्रश्न चिन्ह जस्तै हो । तल विनम्र रूप मा एक सरल अभिवादन उदाहरणको लागि ।
ए: 元 気 ですか?
ए: तपाईंलाई कस्तो छ
बी: 元 気です।
बी: म ठीक छु

おはよう – सुप्रभात (आकस्मिक)
おはようございます – सुप्रभात (विनम्र)

कण
कण एक व एक भन्दा बड़ी हिरागाना सब्द हो जुन जापानी सब्दहरु संग जोड़ी तेस्को ब्याकारडीए अर्थ निकालन सक्छौ | कणहरु राम्रो संग प्रयोग गर्ने सिक्नु अतिनै अवसेक छ किनभन्ने यसको सहि उपयोग नगर्न ले वाक्य को अर्थ को अनर्थ निकलन सक्छ | उदाहरण को लगी अंग्रेजी को दुइ वाक्य लिम “Eat fish.” र “The fish eats.” को अर्थ धेरैनै फरक हुन्छ|


「は」कण

हिरागानाको 「は」 चाही वाक्यमा “लाई” को रुपमा प्रयोग गरिन्छ |
यसले वाक्यमा : ले,लाई ,चाही….. अर्थ दिन्छ |
note
「は」 लेखिएको जबकि विषय कण, 「わ」 उच्चारण गरिन्छ
उदाहरण

これ – यो
何 【なに / なん】 – के
それ – यो
ペン – कलम
今 【いま】 – अब
ちょっと – एक सानो (आकस्मिक)
忙しい 【いそ が · しい】 – व्यस्त
映 画 【えい · が】 – चलचित्र
好き 【す · き】 – आकर्षक

これ は, 何 (なん) ですか?
(यो) के हो ?
それ は, ペン です।
त्यो कलम हो ।
今 は, 忙しい?
अहिले ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
今 は, ちょっと 忙しい।
अहिले व्यस्त छु।
映画 は, 好き です か?
चलचित्र (हरू) , मन पर्छ ?

कण पनि दिउसोको समय र साँझ अभिवादन मा प्रयोग गरिन्छ।

こんにちは – नमस्कार (उच्चारण 「कोनिचिवा 」)
こんばんは – शुभ साँझ (उच्चारण 「कोम्बांवा 」)


「も」कण

यस 「も」 कण 「は」 विषय कण प्रयोग गरिन्छ तर “साथ” वा “पनि” को अर्थ भन्छन्।

今日 【きょう】 – आज
明日 【あした】 – भोलि
あさって -पर्शी
うん – हो (आकस्मिक)
本 当 【ほんとう】 – सत्य; वास्तविकता

リー: 今日 は 忙しい?
スミス: うん, 忙しい।
リー: 明日 は?
スミス: 明日 も 忙しい।
リー: あさって は?
スミス: あさって も।
リー: 本 当?
ली: आज व्यस्त हो ?
स्मिथ: व्यस्त छु।
ली: भोलि चाही ?
स्मिथ: भोलि पनि व्यस्त छु।
ली: -पर्शी चाही?
स्मिथ: -पर्शी पनि व्यस्त छु।
ली: साचै?


「の」कण

हिरागाना को 「の」ले “को” अर्थ दिन्छ |
せんせいの:सरको
あなたの:तपाइको
わたしの:मेरो

वाक्य अन्त्य गर्ने कण
「よ」 र 「ね」

「よ」 र 「ね」 सबै भन्दा अक्सर प्रयोग हुने दुई कणहरु |

「ね」 वक्ताले सम्झौता र पुष्टि खोज्दै गरेको बेला प्रयोग गरिन्छ।
वक्ताले कुरा बाहिर बिंदु वा श्रोता चाहेको बेला 「よ」 प्रयोग गरिन्छ।
दुई 「よ ね」 साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ।
今日 は, 暑い です ね।
आज गर्मी छ है ?
明日 は, 忙しい です よ।
भोली ब्यस्त छु है ।
ラーメン は, おいしい です よ ね!
रामेन मिठो छ है,(छैन र?)

SHARE