इच्छा ब्यक्त गर्दा

0
3015

इच्छा ब्यक्त गर्दा


कुनै व्यक्ति वा काम गर्न चाहेको कुरा वर्णन गर्न , हामी 「たい~ 」ताई फर्म चलाउँदछौ ।

उदाहरण को लागि

カニ- crab
カニ を 食べ たい।
गंगटो (क्र्याब) खाना मन छ|
日本 に 行き たい です।
( म ) जापान जान मन छ।

volitional फारम

Volitional फर्म नियम
「ru」क्रियाको लागि : 「よう」 ———>「ru」हटाएर 「よう」जोड्नुहोस्

उदाहरण को लागि :食べる = 食べ+ よう = 食べよ う
(u) – क्रियाको लागि : (u) – स्वर हटाई (o)- स्वर ध्वनि बदल्नुहोस् र 「う」जोड्नुहोस्
उदाहरण : 行く + こ + う = 行こ う
अपवाद :
「する」 ———> 「しよ う」 हुन्छ
「くる」 ———> 「こよう」 हुन्छ
शिष्ट Volitional फारम

Volitional फारमको विनम्र संस्करणको लागि संयोजन नियमहरू सरल छन् र केवल क्रिया स्टेममा `ましょう」 थप्न आवश्यक छ।

कसरी विनम्र Volitional फारम सिर्जना गर्ने: नियम
सबै क्रियाहरु को लागी: 「う ましょ」 लाई क्रिया स्टेममा जोड्नुहोस्
उदाहरण को लागि
食べ+ましょ う = 食べ ましょ う खाऊ
行き+ましょ う = 行き ましょ う जाऊ
し+ましょ う = し ましょ う गरौ

SHARE